ഉണങ്ങിയ പൈനാപ്പിൾ സ്ലൈസ്

  1 orders today.

  399

  അളവ്: 100 ഗ്രാം

  SKU: MOOLIHAID12
  Open chat
  1
  Scan the code
  Welcome to Moolihai India.

  Get in touch with us for more info regarding ഉണങ്ങിയ പൈനാപ്പിൾ സ്ലൈസ് or shipping.